Общи условия при доставка

Общи условия при изпълнение и доставка на дадена поръчка

С извършване на поръчка, клиентът се съгласява безусловно със всички долуописани условия:

1. Общи разпоредби

1.1. Тези условия се прилагат за всяка поръчка, направена от Силекс-03 ЕООД.  Нашите доставки, услуги и оферти се извършват на базата на изложените по-долу условия. Те са валидни и за всичките ни предстоящи търговски взаимоотношения, дори и да не бъдат договорени изрично още веднъж. Други условия са обвързващи за нас, само когато са потвърдени в писмена форма от нас.
1.2. Най-късно с приемането на стоката или услугата от страна на купувача тези условия се смятат за приети. По този начин отказ от тези условия от страна на купувача поради несъвпадане с неговите търговски условия е невалиден.
1.3. Нашите предложения не са обвързващи. Предварителното изчисляване на цените не е обвързващо.
1.4. Изчисленията се правят въз основа на валидни към момента на доставката цени, които са били известни на страните. Цената не включва данък върху добавената стойност (ДДС).

2. Офериране и доставка
2.1. Нашите оферти, в случай че изрично не е упоменато друго, са необвързващи. Договорите придобиват обвързващ характер едва след нашето писмено потвърждение на заявката или чрез нашата доставка, като в този случай фактурата замества потвърждението на заявката. Нашите устни и писмени технически консултации са необвързващи
2.2. Сроковете за доставка, предварително посочени в офертата или в последващата поръчка са необвързващи и не са твърди, а  ориентировъчни, освен ако изрично не са регламентирани чрез подписване на отделен договор. Договорените срокове за доставка се изчисляват от момента на излизане на стоките от производствения завод или експедиране. Те не започват преди изпълнението на съществуващите съвместни ангажименти от страна на клиента или извършване на договореното плащане.
2.3. Форсмажорни обстоятелства и други събития извън нашата компетентност, които могат да поставят под въпрос гладкото изпълнение на поръчката, особено закъсняла доставка от доставчика ни, прекъсвания в производството или транспорта, работни стачки, недостиг на материали и енергия, държавни мерки институции като ограничения върху вноса и износа, ни дават право да удължим времето за доставка или, тъй като изброените събития сериозно застрашават изпълнението на поръчката или я правят невъзможна, ни дава право да се откажем частично или изцяло от поръчката, без да дължим неустойка на клиента.
2.4. Частичните доставки и съответните плащания са разрешени само в установени размери и след писмено потвърждение от нас.

3. Експедиция
3.1. Експедицията се извършва за сметка и отговорност на клиента от определено от нас място до адрес посочен от клиента. Независимо от това, че доставката може да бъде организирана от СИЛЕКС-03 ЕООД, СИЛЕКС-03 ЕООД не дължи сумата за извършване на доставката на спедитора, като единствено купувачът е в договорни отношения с горепосочения.
3.2. Ние не поемаме отговорност за най-евтината доставка.
3.3. Транспортна застраховка се сключва само по указание и от името на клиента.

4. Възражения и връщане
4.1. Възраженията за непълна и неправилна доставка или връщане на очевидни дефекти трябва да бъдат направени в писмена форма незабавно, не по-късно от 15 дни след получаване на стоките. Миродавна датата на получаване на възражението до нас. Заедно с възражението трябва да се изпратят и стикери върху кутиите, етикети за съдържание и контролните листове към съответната доставка. За други дефекти, се докладва в писмена форма веднага след откриването им.
4.2. За ненавременно уведомяване за възражения или рекламации се изключват гаранционни претенции.
4.3. За специално проектирани детайли и материали, поръчани по поръчка за специалните нужди на клиента, ние изключваме всякаква отговорност за подмяна или връщане на поръчаните материали, тъй като те не могат да бъдат използвани отново. Клиентът носи пълна отговорност за избора си на материал и за коректността на предоставената първоначална техническа информация за своята поръчка, както и за монтажа на закупените стоки.

5. Гаранция
5.1. Ние даваме гаранция за изрично обезпечени свойства и безупречност на нашите материали и продукти, в съответствие с нивото на техниката. Това са продуктите на Schaeffler Group със своите марки INA, FAG и LUK, OPTIBELT, ESBELT, TEMAC, IWIS, BECO, IMA, GAMBIT, DICHTA - Швейцария, ELECTRODE JESENICE – SLOVENIA, Böhler Welding. Промени в конструкцията или изпълнението, които ние сме предприели преди доставката на поръчката общо за стоката, не дават право за повдигане на възражение.
5.2. Срок на гаранция
   5.2.1. Срокът на гаранция за наши изделия е съгласно договорения в приетата от клиента оферта, но се ограничава в следните случаи:
             а) при фланцеви гарнитури - носи се гаранционна отговорност единствено за материалите, но не и за монтажа им.
5.3. Гаранционният срок започва
          а) при всички изделия с изпращането на стоката на нашия клиент, т.е. в момента в който стоката е напуснала офиса ни, а в останалите случаи - след монтажа, когато това е изрично посочено в приетата оферта.
            б) във всички случаи обаче най-късно 6 месеца след изпращането на стоката на нашите клиенти.
5.4. Вид на гаранцията
        а) гаранцията касае замяна на рекламирания продукт, който е продаден. Подменения артикул остават наша собственост.
        б) рекламирания артикул се изпраща за изследване до Завода Производител на съответната продуктова група. Разноските за най-евтин транспорт до там и обратно са за наша сметка в случаите, в които е уважена рекламацията. В останалите случаи важи т. 3.
5.5. Задължението за изпълнение на гаранцията отпада, ако доставеният продукт е променян от трета страна чрез монтаж на части с чужд произход, освен ако повредата не е в причинно-следствена връзка с промяната. То отпада и в случаите, когато не са следвани указанията за монтаж и работа с продукта.
5.6. От гаранцията се изключват естественото износване и повреда поради нецелесъобразна употреба. Ние не носим отговорността най-вече за промени на състоянието или на работата на нашето изделие поради несъобразено складиране, както и поради климатични или други въздействия. Гаранцията не покрива дефекти, основаващи се на конструкционни грешки или на грешен избор от страна на клиента на непригоден за него материал, както и когато клиентът въпреки нашите предварителни указания е променил конструкцията или материала.

6. Запазване правото на собственост
6.1. Запазваме си собствеността върху доставените стоки, до пълното изплащане на всички закупени стоки от клиента, описани в издадена данъчна фактура.
6.2. При действия от страна на купувача като например забавяне на плащането, ние имаме право да упражним правото си на собственост и да изискаме незабавното предаване на стоката, да пристъпим сами или чрез упълномощени лица към непосредствено въвеждане във владение на стоката. Ако използваме това право, тогава - независимо от другите обвързващи закони - поръчката се прекратява, когато изрично го обявим.
6.3. Клиентът няма правото да разполага с предмети, за които сме си запазили правото на собственост или имаме съсобственост, или върху вземания, преотстъпени на нас. Клиентът е задължен да ни съобщава незабавно за налагания на запор или други нарушения на правата върху предмети/вземания, които изцяло или частично ни принадлежат.

7. Плащания
7.1. Фактурирането се извършва по правило в български лева. Стойността в български лева е меродавна и в случаите, когато до нея са посочени суми в чужда валута. Плащането ще се извършва в български лева по курса на БНБ в деня на плащането.
 
8. Заключителни разпоредби
8.1. Всяка от страните (доставчик/клиент) е длъжна да уведоми другата страна при промяна на адрес за кореспонденция или друга регистрация, в срок от пет дни след настъпването.
8.2. За неуредените с настоящите условия въпроси, се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
 
Последна редакция: 01.10.2020г.